• 0 Items - 0,00 lei
    • Niciun produs în coș

Înscrie-te în concursul myCraft.ro și poți câștiga prin tragere la sorți un produs la alegere de pe site-ul nostru. Concursul se desfășoară între 23 mai 2022 – 30 iunie 2022, iar câștigătorul va fi anunțat în termen de 24h de la finalizarea concursului pe pagina de Facebook myCraft.ro și via email. Câștigătorul va primi din partea noastră un voucher cu 100% discount în baza căruia va putea să achiziționeze oricare dintre produsele noastre, cu transport gratuit în România.

Ce trebuie să faci pentru a participa?

  1. Alege produsul care îți place cel mai mult din shop-ul myCraft.ro
  2. Urmărește-ne pe Facebook și Instagram
  3. Completează formularul de mai jos

 

Regulament Concurs
”GIVEAWAY MYCRAFT”

ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Concursul „GIVEAWAY MYCRAFT” (denumită în cele ce urmează „CONCURS”) este organizată de S.C. ELITE MARKETPLACE SRL, cu sediul în str. Petru Maior nr. 3/B, Bl. L, sc. A, et. 3, ap. 16, Lipova, jud. Arad, Nr. Reg.Com: J2/2183/14.12.2021, CUI 45356041, atribut fiscal RO, având contul RO13BTRLRONCRT0628780001, deschis la Banca Transilvania, denumită în prezenta „Organizatorul”, prin pagina oficială Facebook, Instagram a paginii online myCraft.ro
Participanţii la Campanie sunt obligaţi să respecte toţi termenii şi condițiile Regulamentului Oficial, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulament Oficial”).

Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România, pe site-ul myCraft.ro, fiind disponibil in mod gratuit oricărei persoane interesate, precum și prin solicitare scrisă.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să fie facute publice, cu cel puțin 24 de ore înaintea intrării acestora în vigoare, pe myCraft.ro.

ARIA GEOGRAFICĂ ȘI DURATA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI
Concursul este organizat online şi se desfăşoară pe teritoriul României, în perioada 23.05.2022 – 30.06.2022. Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi sau a scurta perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public conform prevederilor prezentului Regulament.

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CAMPANIE
La această Campanie pot participa, pe toată perioada de desfăşurare a acesteia, toți cetăţenii români (în calitate de persoană fizică) cu domiciliul / reședința în România (denumiți în continuare și „Participanți”) cu vârsta peste 18 ani și care fac dovada celor de mai sus și pe perioada de revendicare a premiului câștigat.

NU pot participa la Campanie: firmele, brandurile sau oricare alt tip de organizații care dețin statut de persoană juridică, precum și angajații societăților comerciale organizatoare, precum şi niciunul dintre membri familiilor acestora (copii, părinţi, soţ/soţie, frate/soră).

În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat sau a existat o încercare de fraudare a acestuia, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage Participanţilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor şi / sau să restricţioneze participarea la Campanie până la încheierea acesteia

Persoanele care nu îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament, nu au dreptul să participe la aceasta Campanie şi nu pot intra în posesia premiului.
Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru a participa se va utiliza formularul pus la dispoziție în cadrul concursului. Toți utilizatorii care întrunesc condițiile de participare care completează formularul vor fi participanți la tragerea la sorți.

ALEGEREA CÂȘTIGĂTORILOR
Câștigătorii vor fi extrași prin tragere la sorți folosind site-ul random.org.
Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina de Facebook myCraft.ro în 24 de ore de la data finalizării concursului, iar câștigătorul va fi notificat via email.

DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.
Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, persoanele participante la Campanie și câștigătorii premiului Campaniei își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor cu caracter personal să intre în baza de date a Organizatorului în vederea validării, atribuirii premiului și îndeplinirii obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

DESCRIEREA PREMIILOR ACORDATE ÎN CAMPANIE
În cadrul acestei Campanii, organizatorul va oferi următoarele premii:

1x produs la alegere de pe site-ul myCraft.ro. Fiecare câștigător primește un voucher de 100% reducere în vederea achiziționării produsului dorit.

Câştigătorii vor primi doar premiul expres prevăzut în prezentul Regulament Oficial si nu se poate cere modificarea naturii, modelului, cantităţii, condiţiilor şi modului de acordare a premiilor şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

În situaţia în care câştigătorii refuză să accepte premiul câştigat sau nu pot beneficia de acesta din motive independente de Organizator, respectivul premiu nu va fi înlocuit cu un alt premiu sau beneficiu şi nici nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

METODOLOGIA DE ACORDARE, VALIDARE A C ȘTIGĂTORILOR ȘI LIVRAREA PREMIULUI

Metodologia de acordare a premiului:
Dupa finalul Campaniei, câștigătorii vor fi extrasi prin tragere la sorți folosind site-ul Random.org

Un Participant este valid dacă:
1) s-a înscris în intervalul de timp al desfășurării concursului.
2) s-a înscris în campanie conform secțiunii „Mecanismul campaniei”

Participanții vor intra în campanie folosind o singură înscriere.

Validarea câștigătorilor:
Câştigătorii vor fi contactați prin adresa de e-mail folosită pentru înscriere, pentru a se realiza următoarele:
– Identificare
– Validare
– Intrarea în posesie a voucher-ului de reducere.

În cazul în care câștigătorii nu vor putea fi contactați prin rețelele sociale sau alte date de contact furnizate în prealalabil, în maximum 7 zile de la data anunțării câștigătorilor, aceștia vor fi invalidați și vor fi aleși alți câștigători.
În situaţia în care la momentul validării, câştigătorii declară că nu acceptă premiul sau nu pot fi contactați conform celor menţionate mai sus, acesta va fi decăzut din drepturi, urmând a se alege alți câștigători.
Numele câștigătorilor vor fi afișate pe site-ul myCraft.ro și pe pagina de Facebook.

Livrarea premiului:
Livrarea premiului se va face pe cheltuiala organizatorului.

RĂSPUNDERE
Organizatorul şi societăţile comerciale implicate în organizarea Campaniei nu îşi asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la Campanie datorită unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defecţiuni tehnice ale operatorilor de internet.
În cazul în care câștigătorii refuză premiul sau nu pot fi validați în termenul prevăzut în Regulament, aceștia vor fi invalidați, iar premiul nu se va mai acorda, rămânând în posesia Organizatorului.
Prin înscrierea in Campanie, participanţii sunt de acord să respecte Regulamentul Oficial, precum şi toate deciziile luate de Organizator şi colaboratorii săi în toate aspectele legate de implementarea Campaniei.
Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de către Participanţi.
Organizatorul nu are nicio obligaţie de a întreţine corespondenţă cu solicitanţii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite în prezentul Regulament Oficial sau ulterior încheierii Campaniei.
Organizatorul Campaniei şi societăţile comerciale implicate în organizarea acestuia nu îsi asumă răspunderea pentru:
Situaţiile în care un Participant nu poate accesa retelele sociale sau site-ul myCraft.ro din motive care nu ţin de funcţionalitatea site-ului, dar fără a se limita la: conexiune Internet, programe instalate, probleme cu reţeaua electrică, erori cauzate de întreruperea neaşteptată a serviciului de hosting al site-ului etc sau alte motive independente de Organizator.
Situaţii în care datele completate conţin erori, sunt incomplete şi / sau aparţin altei persoane.

PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
Prin inscrierea în Campanie participanții sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Înscrierea în Campanie și furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă acordul expres al participanților ca datele lor personale să fie prelucrate de compania S.C. Elite Marketplace SRL. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți.
Tuturor participanţilor la prezenta Campanie le sunt garantate drepturile cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenţie, de opoziţie, de a solicita stergerea datelor, de a se adresa instanţei competente şi de plângere către autoritatea de supraveghere.

În înţelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menţionate aparţinând persoanelor vizate au următorul continut:
Dreptul de acces la date: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta. Astfel, la cererea scrisă, semnată şi datata a persoanei respective, adresată in atenția Operatorului, compania va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

Dreptul de intervenţie asupra datelor: Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Operator, la cerere şi în mod gratuit:
·dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
·după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
·realizarea notificării către terţele persoane cărora le-au fost dezvaluite datele, a oricărei operaţiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, SC ELITE MARKETPLACE va rectifica, actualiza, bloca, şterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispoziţiilor Legii nr. 677/2001.
Dreptul de opoziţie: Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art.15 din legea 677/2001).

Pe durata Campaniei, Participanților li se vor colecta următoarele date personale:
1) adresă de e-mail
2) nume și prenume
3) produsul dorit
4) opțiunea de a se abona la newsletter-ul myCraft.ro

Câştigătorilor Campaniei i se vor colecta următoarele date personale:
·Nume şi Prenume;
·Adresă de e-mail

Scopurile constituirii bazei de date sunt: participarea la Campanie, desemnarea câștigătorilor, înmânarea premiilor castigatorilor precum și posibilitatea de a le furnizata participanților informații despre produsele și evenimentele organizate de S.C. ELITE MARKETPLACE SRL și partenerii săi.
Organizatorul va respecta dispozițiile art.12 din Legea nr 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, referitor la transmiterea de informaţii prin e-mail şi alte mijloace electronice.
Prin înscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi cu prelucrarea datelor cu caracter personal şi își pot da acordul ca, în cazul în care vor câştiga, numele, prenumele şi premiul câştigat să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.
Anunțarea câștigătorului va fi un eveniment public, numele câștigătorului urmând să fie făcut public potrivit legislației în vigoare.
Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta înaintea termenului menţionat în Secţiunea 3 numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie sau printr-o decizie a Organizatorului, dar numai după anunțarea prealabilă a publicului.

LITIGII
În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanții la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parţile implicate în litigiu se vor adresa pentru soluţionare instanţelor competente române în jurisdicţia cărora se află Organizatorul. Orice reclamaţii sau sesizări referitoare la Campanie se primesc pe e-mail la adresa: [email protected].